การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 53) ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ประจำปี 2564
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน (แก้ไข)