บริษัทไม่ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลว่า ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากกองทุนประเภทอื่นนอกเหนือจากผลกำไร รวมทั้งกำไรสะสม ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปีของบริษัท

รอบผลประกอบการ 1/1/2562 - 31/12/2562 1/1/2561 - 31/12/2561 1/1/2560 - 31/12/2560
กำไรสุทธิ (ล้านบาท) - 60.60 33.80 138.04
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) - 8.19 4.57 18.65
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0 5 20
อัตราผลตอบแทนปันผล % 0 5.43 4.9
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ % 0 109 107
เงินปันผลร่วมทั้งสิ้น (ล้านบาท) 0 37 148