จากส่วนหนึ่งในพันธสัญญาสากลของเราที่จะซื่อสัตย์ มีศลีธรรม และมีความเคารพ กู๊ดเยียร์ไม่ประสงค์ที่จะหาผลประโยชน์ทางธรุกิจโดยการเสนอให้หรือรับเงินโดยวิธีที่ไม่เหมาะสม หรือเสนอให้หรือรับสิ่งมีค่า แม้แต่ในประเทศที่การปฏิบัติดังกล่าวอาจเป็นที่ยอมรับในทางสังคมและวัฒนธรรม

กฎหมายว่าด้วยการทุจริตในต่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (United States Foreign Corrupt Practices Act: FCPA) อนุสัญญาองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ (OECD) ว่าด้วยการต่อต้านการติดสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานระหว่างประเทศ/ในต่างประเทศในการติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศ พระราชบัญญัติการติดสินบนแห่งสหราชอาณาจักร และอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งกฎหมายต่อต้านการทุจริตฉบับอื่น ๆ ทั่วโลกล้วนแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าทั่วโลกต่างให้ความสำคัญกับประเด็นเรื่องการติดสินบน

กู๊ดเยียร์มีนโยบายต่อต้านการติดสินบน

ห้ามมิให้ผู่ร่วมค้าของกู๊ดเยียร์เสนอให้หรือให้ หรือรับให้สัญญาว่าจะให้ หรือให้อำนาจ หรือยินยอมจะรับ หรือยอมรับการให้เงินที่ไม่เหมาะสม หรือสิ่งมีค่าใดๆ แก่หรือจากบุคคลใดในสถานที่ใดๆ ในโลก เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่เหมาะสมทั้งทางตรงและทางอ้อม เราจะยอมเสียโอกาสทางธุรกจิใดๆ หากโอกาสทางธุรกิจนั้นจะสามารถได้มาก็แต่โดยการให้เงินที่ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมาย การติดสินบน การให้ของขวัญ เงินคืนเพื่อเป็นส่วนลด เงินใต้โต๊ะ หรือสิ่งจูงใจในทำนองเดียวกัน

นโยบายต่อต้านการติดสินบน

ดาวน์โหลด