รายงานการประชุม
รายงานการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 52 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุม
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 52 (2563) ดาวน์โหลด
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก ดาวน์โหลด
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค ดาวน์โหลด
การเสนอระเบียบวาระการประชุม
หลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า ปี 2563 ดาวน์โหลด
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 (แบบ ก) ดาวน์โหลด
แบบเสนอชื่อกรรมการ (แบบ ข) ดาวน์โหลด
แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ (แบบ ค) ดาวน์โหลด