ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29/05/2563
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
เดอะกู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ คอมปะนี 4,942,418 66.79
บริษัท บุญเพิ่มพูน จำกัด 419,160 5.66
บริษัท ศรีคีรีเอนเตอร์ไพร์ส จำกัด 209,864 2.84
บริษัท ศรีพี่น้อง จำกัด 208,240 2.81
BNP Paribas Securities Services, London Branch 206,800 2.79
BNP Paribas Securities Services, London Branch 143,000 1.93
บริษัท บุญทรง จำกัด 141,900 1.92
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 93,500 1.26
บริษัท เตชะไพบูลย์ จำกัด 73,480 0.99
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท 66,400 0.90