แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) - แก้ไข
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
แจ้งกรรมการลาออกและแต่งตั้งกรรมการใหม่ของบริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
แจ้งการลาออกของเลขานุการบริษัท
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซด์ของบริษัท และแจ้งระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (แก้ไข)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563