แจ้งแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
แจ้งการลาออกของกรรมการ
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 54) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 54) ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54 ประจำปี 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)