ภาพรวมการดำเนินงาน

กู๊ดเยียร์ประเทศไทยดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิต และจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ ยางเครื่องบิน หล่อดอกยางเครื่องบินสำหรับตลาดในประเทศ และเพื่อการส่งออก
กู๊ดเยียร์ประเทศไทยมีสาขาทั้งหมด
77
สาขา ในปี 2562
จำนวนพนักงาน
849
คน

โครงสร้างรายได้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทฯ จำแนกรายได้จากการขาย ดังนี้

รายได้รวมจากการขาย
3,892

ล้านบาท

  • ในประเทศ
  • ส่งออก

สินทรัพย์รวม

(หน่วย: ล้านบาท)

SET Symbol
GYT
ราคาล่าสุด
237.00 THB
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
-3.00 (-1.25%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
200
ปรับปรุงเมื่อ: 15 ม.ค. 2564 16:38
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน (แก้ไข)
แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุนสัมพันธ์

ท่านสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำไตรมาสและประจำปี รายงานประจำปี งบการเงินและ MD&A

รายงานประจำปี 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2563
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2563

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่:
50/9 ถนน พหลโยธิน กม. 36, ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย
โทรศัพท์: 0-2909-8080
โทรสาร: 0-2909-8097

จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์