บริษัทฯ กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานของพนักงานทุกระดับ จึงกำหนดเป็นข้อพึงปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจตลอดจนฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อเป็นรากฐานในการเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท ยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นขั้นพื้นฐาน และครอบคลุมตามแนวทางของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) โดยครอบคลุมแนวปฏิบัติ 5 หมวด คือ

  1. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
  2. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
  3. การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส
  4. คณะกรรมการบริษัท
  5. ประมวลจริยธรรมธุรกิจ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รายงานประจำปี 2562 หน้า 22

คู่มือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

ดาวน์โหลด

เอกสารบริษัท

ข้อบังคับบริษัท

ดาวน์โหลด

หนังสือบริคณห์สนธิ (English Version)

ดาวน์โหลด

หนังสือรับรองบริษัท

ดาวน์โหลด