บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

50/9 ถนน พหลโยธิน กม. 36, ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : 0-2909-8080

โทรสาร : 0-2909-8097

อีเมล : gyth_cosc@goodyear.com

แบบฟอร์มการติดต่อ

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลัักทรัพย์ ข้อมูลทั่วไปของบริษัทและติดตามการดำเนินธุรกิจ กรุณาติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์